دټولني بنسټ ايښونکی : محمد جان باوري             تاسيس : دکب مياشت ١٣٦٩ کابل، افغانستان               د افغانانو لپاره تاريخي ، کلتوري او پوهنيزي ليکني           


   
 
 
د بېستون ډبرليک بشپړه پښتو ژباړه ( دوهمه برخه )

 

                                    د بېستون ډبر ليک بشپړه پښتو ژباړه ( دوهمه برخه )

 

يوويشتمه کرښه : داريوش پاچا وايې ؛ هغه وخت چي په بابل کي وم  ، دا ( هغه ) هېوادونه  چي زما څخه سرکښه شول  . پارس (Persia )، ايلام  (Elam  )، ماد (  Media   ) ، اشور(  Assyria     مصر (     Egypt    )، پارت (    Parthia   )  ، مرګيانا(   Margiana    ) ، ستاکېديا (    Sattagydia     ) ، سايتيا (  Scythia     )    .

د وويشتمه کرښه : داريوش پاچا وايې ؛  د مارتيا (      Martiya    )  په نوم د ثين ثي  خري (Cincikhri    ) زوی  د پارس په يوه ښار کي چي  کوګاناکا  (   Kuganaka ) نوميږي  اوسېدئ . او د ايلام  څخه را وپاڅېدئ . او وګړو ته يې وويل چي  زه ايمانش  (   Imanish   )  د ايلام  پاچا  يم .

درويشتمه  کرښه : داريوش پاچا وايې ؛ هغه وخت زه ايلام  ته نږدې ووم . وروسته له هغه  ايلاميان زما څخه وډارشوه  . مارتیا   چي د هغوی لارښود وو ، را چاپيره کړ او هغه يې وواژه .

څلور ويشتمه کرښه : داريوش پاچا وايې ؛ د ماد اوسېدونکئ فرورتېس (Phraortes )  نومئ په ماد کي ښورښ وکړ . داسي يې وګړو ته وويل چي  زه خشهاترايت (  Khshathrita  ) د ثاکساريس  (Cyaxares  )  له ذاته يم . ورسته يې  د ماد لښکر چي د هغه په قصر کي ( وه )  زما نه يې سرکښي وکړل  او د هغه فرورتېس په لوري ولاړل . او هغه په ماد کي پاچا شو .

پنځه ويشتمه کرښه : داريوش پاچا وايې ؛ زما تر امر لاندي پارسي او مادي ځواک لږ وو . وروسته مي لښکر وليږه . د هيدارنېس  (Hydarnes  )  په نوم زما يوتن مرئې وو هغه مي د لښکر سالار وټاکئ  . داسي مي هغه ته وويل  : ( چي  )  هلته ولاړ شئ هغه مادي لښکر چي خپل ځان زما ( تابع ) نه ګڼي هغه وځپئ . ورسته له هغه وهېدارنيس د لښکر سره ولاړ ، چي ماد ته ورسېدئ د مارو (Maru  ) په نوم  د ماد ښار يوه اوسېدونکي د ماديانو سره جګړه وکړه هغه چي د ماديانو مشر وو . هغه وخت هلته نه وو ، او اهورامزدا زما مرسته وکړه ، د اهورامزدا په غوستنه  زما لښکر  هغه سرکښه جګړه ماران  زيات وځپل . د انا مکا  ( Anamaka  )مياشتي ٢٧ مه ورځ تيره وه . هغه وخت چي جګړ ه پېل شوه . ورسته له هغه  په ماد کي د کمپاندا (  Kampanda  )  په نوم سيمه ما ته پاته شوه تر څو چي زه  ماد ته ورغلم .

شپږ ويشتمه کرښه  : داريوش پاچا وائې ؛ زما يومرئې  د  دادارشي  (Dadarshi  )  په نوم چي ارمن وو ، هغه مي ارمنستان ته وليږئ . هغه ته مي وويل : مخ ته ولاړ شه او هغه سرکښه لښکري چي ځان زما ( تابع ) نه ګڼي وځپه . وروسته  دادارشي وخوځيدئ . چي ارمنستان ته ورسېدئ  ، ټوله هغه سرکښان سره راټول شوه او  د دادارشي پر ضد يې جګړه پېل کړه  . د    زوزاهيا (Zuzahya  )  په نوم  د ارمنستان يوه وګړي جګړه وکړه . اهورامزدا زما مرسته وکړه  . د اهورامزدا په غوښتنه زما لښکروهغه سرکښان  ډير وځپل  . د تيورا واهرا  (Thuravahara  )  مياشتي  ٨  مه ورځ تيره وه  ، چي دا جګړه وشوه .

اوه وېشتمه کرښه  : داريوش پاچا وائې ؛ بيا دوهم ځل سرکښه کسان سره راټول شوه  او د دادارشي په وړاندي ئې جګړه پيل کړه . د ارمنستان يوه تن د  تېګر ا (  Tigra  )  په نوم  دا جګړه  وکړه . اهورامزدا زما مرسته وکړه  . د اهو رامزدا په غوښتنه زما لښکرو هغه سرکښه کسان ډير وځپل  . د تيوراواهرا  د مياشتي  ١٨ مه ورځ تيره وه ، هغه وخت جګړه پېل شوه  .

اته ويشتمه کرښه  : داريوش پاچا وائې ؛ د دريم ځل لپاره سرکښه کسان سره راټول شوه او د دادارشي په وړاندي ئې جګړه پيل کړه .  دارمنستان يوه تن د   دژي اوياما (Uyama )    په نوم جګړه وګړه . اهورامزدا زما مرسته وکړه  . زما لښکرو د اهورامزدا په غوښتنه  هغه سرکښه کسان  ډير وځپل . د  تا ېګارسي (Thaigarci  )  مياشتي  ٩ مه ورځ تيره  وه چي دا جګړه پېل شوه . وروسته دادارشي زما په غوښتنه په ارمنستان کي پاته شو  ، تر هغه چي  زه ورسېدم .

نه ويشتمه کرښه  ؛ داريوش پاچا وائې ؛  وروسته مي  د وايميسا (Vaumisa,  ) په نوم پارسي مرئې  ارمنستان ته وليږئ او هغه ته مي وويل : وړاندي ولاړ شه او هغه سرکښه کسان چي خپل ځان زما (  تابع ) نه ګڼي  هغه وځپه . وروسته وايميسا وخوځېدئ . چي ارمنستان ته ورسېدئ ( هلته )  ټوله سرکښان راټول شوه او جګړه ئې د وايميسا په وړاندي پيل کړه . يوه سيمه چي  ايزلا (Izala )  نوميږي او د اشور  اړوند ده ، جګړه پيل شوه . اهورامزدا زما سره مرسته وکړه  . د اهورامزدا په غوښتنه زما لښکرو هغه سرکښه کسان  ډير وځپل .  د انا مکا ١٥ مه ورځ تيره وه ، چي دا جګړه وشوه .

ديرشمه کرښه  : داريوش پاچا وائې ؛ بيا دوهم ځل سرکښان راټول شوه او د وايميسا په وړاندي ئې جګړه پيل کړه . د او تي يارا  (Autiyara )  په نوم  په ارمنستان کي جګړه پيل کړه . اهورامزدا زما مرسته وکړه  . د اهو را مزدا په غوښتنه زما لښکرو  هغه سرکښه کسان  ډير وځپل . دتيوراواهرا تن (   Thuravaharâthen  )  نږدې ورستئ ورځي  وې چي جګړه پېل شوه . . وروسته له هغه وايميسا  زما لپاره په ارمنستان کي پاته شو ، څو چي زه ورسېدم .

  

بېرته شاته

Webmaster[at]Salaamtolana.orgDesign by: Benawa Network Copyright © SalaamTolana.org 2006